Általános beszerzési feltételek

A Pemac Kábeltechnika Kft minden megrendelése – amennyiben nem került sor különleges írásbeli megállapodásokra - kivétel nélkül az alábbi általános vásárlási feltételek alapján történnek. Megrendelésünk elfogadásával az esetlegesen az Önök megbízásra vonatkozó visszaigazolásában felsorolt eladási- és szállítási feltételek is jelen megrendelés teljesítésére vonatkozólag hatálytalanná válnak, akkor is, ha az Önök megbízásra vonatkozó visszaigazolását, illetve szállítási feltételeit nem utasítottuk vissza, kivéve, ha azokat írásban kifejezetten elismertük.

 

1)  A megrendeléseket öt munkanapon belül írásban vissza kell igazolni, amely során a visszajelzésnek tartalmaznia kell a megrendelés számát, a megbízó minden cikkszámát, a kötelezően betartandó szállítási határidőket és az árakat. Amennyiben a szállító öt munkanapon belül nem igazolja vissza, illetve a megrendelés beérkezése utáni öt munkanapon belül írásban nem utasítja el a megrendelést, az visszaigazolásnak számít. A megrendeléstől való eltéréseket a megbízásra vonatkozó visszaigazolásban egyértelműen felismerhetően ki kell emelni, és a kölcsönös joghatályossághoz kérni kell az írásos elismerést.

2)  A korai szállítások csak a mi beleegyezésünkkel engedélyezettek, mindazonáltal a fizetési határidők ilyen esetben csak az általunk megadott szállítási határidővel kezdődnek meg. Részleges szállításokat nem fogadunk el, csak ha azokat kifejezetten kértük. Amennyiben a Megbízott neki felróható okból nem tartja be a szállítási határidőket és ezáltal késedelembe esik, úgy a Megbízónak jogában áll – amennyiben kára keletkezik – kártérítést kérni. Ez a kártérítés minden a Megbízónál keletkező költséget magában foglal. Az esetleges szállítási nehézségeket azonnal írásban vagy elektronikusan jelenteni kell felénk. Az olyan károkért, amelyek a nem időben történő tájékoztatás miatt keletkeznek, a szállító felel. A szállítmányoknak tartalmazniuk kell egy szállítólevelet, amelyen fel van tüntetve a megrendelés száma, a Megbízó cikkszáma(i) és a mennyiségek. Szállítólevél nélkül a küldemény nem kerül átvételre, és a Megbízott kockázatára és költségére tárolásra kerül.

Amennyiben a leszállított cikkek mennyisége nem egyezik meg a megrendelésben megadott mennyiséggel, úgy a Megbízónak jogában áll, a következő intézkedések egyikét kezdeményezni:

a) A szállítmány elfogadása és megfelelő kiigazítása

b) (Túlszállítás) A Megbízott felszólítása, hogy saját költségére szállítsa el az árut, vagy a Megbízó retúrküldemény formájában visszajuttatja, mindazonáltal a szállítási-, raktározási- és kezelési költségek kiszámlázásra kerülnek a Megbízottnak.

c) (Alulszállítás) A Megbízott felszólítása, hogy az árut haladéktalanul pótolja, vagy ha a Megbízó egy másik megbízottnál szerzi be az árut, az esetleges többletköltségek kiszámlázásra kerülnek.


 

3)  A Megbízott garantálja, hogy a leszállított cikkek újak, a legjobb minőségűek és hibátlanok. A hibákat és hiányosságokat a Megbízó az áru beérkezésétől

számított 24 hónapon belül kifogásolhatja. A Megbízónak jogában áll – a mindenkori kártérítési igénye mellett – a következő intézkedéseket kezdeményezni:


a) A Megbízónak jogában áll, a Megbízott költségére pótcikkeket beszerezni, és a hibás terméket haladéktalanul el kell szállítani, vagy

b) A szállítmányt teljesen vagy részben elutasítani anélkül, hogy el kellene fogadnia a pótlását.

 

4)  Az áru kifizetése az áru hiánytalan beérkezése után a megállapodásban szereplő fizetési feltételek szerint történik. Amennyiben nincsen megállapodás, úgy a 14 nap 3% skontó, 60 nap nettó szabály érvényes. A számla kiegyenlítése nem számít a hibátlan szállítás visszaigazolásának, és ezért nem számít az esetleges igényekről való lemondásnak.
Fenntartjuk magunknak a jogot arra vonatkozólag, hogy a meglévő viszontköveteléseket fizetéskor figyelembe vegyük.

 5)  A Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a bizalmas információkkal kapcsolatos titoktartásra. „Bizalmas információ”-nak számít minden, a Szerződő Felek olyan gazdasági, technológiai, tudományos, szabadalmi jogi és más belső információja az üzleti stratégiákra, ipari tulajdonjogokra, fejlesztésre és gyártásra vonatkozólag, amelyeket már közöltek vagy jelen szerződés időtartama alatt fognak közölni.
Kivételt képeznek a titoktartási kötelezettség alól a Szerződő Felek egyikének olyan információi,
(a) amelyek e Szerződő Fél általi átadás előtt már a mindenkori másik Szerződő Fél birtokában voltak,
(b) amelyek már az átadás időpontjában nyilvánosan ismertek voltak,
(c) amelyek az átadásuk után, nyilvánosságra hozatal miatt vagy egyéb okból kifolyólag általánosan ismertek lettek, kivéve, ha ez az egyik Szerződő Fél által a jelen szerződésben szabályozott titoktartási kötelezettség megszegésével történik.

A Megbízott köteles a Megbízót minden kifogás, igény, feljelentés és egyéb vita tekintetében harmadik személyek szabadalmi jogának, védjegyjogának, formatervezési mintaoltalmának, szerzői jogának vagy egyéb szellemi tulajdonjogainak állítólagos megsértését illetően a Megbízott által szállított áruval összefüggésben kártalanítani és mentesíteni.


 

6)  Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezése hatálytalan vagy végrehajthatatlan, vagy a szerződéskötést követően hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válik, a szerződés hatályossága az egyéb rendelkezésekre vonatkozólag érintetlen marad. A hatálytalan vagy nem végrehajtható rendelkezés helyére annak a hatályos és végrehajtható rendelkezésnek kell lépnie, amelynek a hatásai a legközelebb állnak ahhoz a gazdasági célhoz, amelyet a Szerződő Felek a hatálytalan, illetve végrehajthatatlan rendelkezéssel el szerettek volna érni. Az előző rendelkezések arra az esetre is vonatkoznak, ha a szerződés hiányosnak bizonyul.

 

7)  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó szabályai az irányadók. A felek az esetleges peres eljárással kapcsolatban kikötik a Szekszárdi Városi bíróság illetékességét.